Locations Map

Andaman & Nicobar Islands (253)

Andhra Pradesh (127000)

Arunachal Pradesh (1566)

Assam (50941)

Bihar (76321)

Chandigarh (27810)

Chhattisgarh (48003)

Dadra & Nagar Haveli (1020)

Daman & Diu (921)

Delhi (269632)

Goa (17019)

Gujarat (228213)

Haryana (156063)

Himachal Pradesh (12567)

Jammu & Kashmir (32236)

Jharkhand (43564)

Karnataka (273309)

Kerala (254219)

Lakshadweep (43)

Madhya Pradesh (119105)

Maharashtra (533662)

Manipur (5278)

Meghalaya (3935)

Mizoram (532)

Nagaland (2705)

Odisha (49430)

Pondicherry (7239)

Punjab (164106)

Rajasthan (130310)

Sikkim (1516)

Tamil Nadu (296511)

Telangana (191775)

Tripura (6137)

Uttar Pradesh (341814)

Uttaranchal (47066)

West Bengal (161569)