ടയർ  പഞ്ചർ  സൊല്യൂഷൻ 0

Description

ഇ ഐറ്റം ഉപയോഗിച്ചാൽ ടയർ പഞ്ചർ ആകുന്നതിനെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുകയെ വേണ്ട. ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് 2000.രൂപയാണ്. ഇതിന്റെ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇതു വെറും 1000 sail ചെയ്യുന്നു

ടയർ പഞ്ചർ സൊല്യൂഷൻ

Kandakkadavu, Kochi, Kerala
Jul 23
Seller description
Fredy Francis
Member since Feb 2019

Posted in

Kandakkadavu, Kochi, Kerala
AD ID 1525881620

Report this ad