ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ 0

Description

600 രൂപ നൽകി ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക 15 day. അഡ്മിറ്റ്‌ ആണെങ്കിൽ 1 ദിവസം 1000 രൂപ വീതം. മറ്റു ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചെയാം. കാലാവധി 1 വർഷം. കൂടാതെ (STAR HEalth) ഉണ്ട്

₹ 550

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ

Dhanuvachapuram, Thiruvananthapuram, Kerala
Jul 29
Seller description
Mayflower
Member since Mar 2019

Posted in

Dhanuvachapuram, Thiruvananthapuram, Kerala
AD ID 1521480054

Report this ad