വളരെ കൃത്യതയോടെ വീടിന് പെയിന്റ് ചെയ്തു  കൊടുക്കുന്നു 0

Details

Position typeContract
Salary from800
Salary periodHourly
Salary to800

Description

Day payment 750 to 800

₹ 800 - 800 | Hourly

വളരെ കൃത്യതയോടെ വീടിന് പെയിന്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു

Manna, Taliparamba, Kerala
Jun 20
Seller description
Abcd
Member since May 2019

Posted in

Manna, Taliparamba, Kerala
AD ID 1520126323

Report this ad