തിരുവനന്തപുരം.. പോത്തൻകോട്  വെമ്പായം മെയിൻ റോഡിൽ ചാത്തൻപാട് . 0
1 / 4

Details

TypeFor Sale
Listed byOwner
Plot Area18
Length18
Breadth18
FacingNorth
Project NameVillage residents

Description

തിരുവനന്തപുരം.. പോത്തൻകോട് വെമ്പായം മെയിൻ റോഡിൽ ചാത്തൻപാട് ജംഗ്ഷൻ. 18 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽപ്നക്ക്. ബസ്റൂഡ് MC റോഡിൽ നിന്നും 1.5 കിലോമീറ്റർ NH 2.5 കിലോമീറ്റർ പോത്തൻകോട് 2.5 കിലോമീറ്റർ 200 മീറ്റർ കോളേജ് 400 മീറ്റർ സ്കൂൾ എന്നീവ സ്ഥതി ചെയ്യുന്നു പള്ളി , ക്ഷേത്രം ,ചർച്ച് അടുത്ത് സ്ഥ തി ചെയ്യുന്നു 18 സെന്റ സ്കെയിർ പ്ലോട്

3.5 മീറ്റർ ലോറി സ്പെയ്സ് എല്ലവിധ സൗകര്യങ്ങളോട്‌ കൂടി സ്ഥതി ചെയ്യുന്ന ഈ പ്ലോട് തല്പരിയം ഉള്ളവർ മാത്രം വിളിക്കുക .

₹ 2,50,000

തിരുവനന്തപുരം.. പോത്തൻകോട് വെമ്പായം മെയിൻ റോഡിൽ ചാത്തൻപാട് .

Pothencode, Thiruvananthapuram, Kerala
May 25
Seller description

Posted in

Pothencode, Thiruvananthapuram, Kerala
AD ID 1516052257

Report this ad