மைலேஜ் பூஸ்டர், உங்கள் வண்டியின் மைலேஜை அதிகரிக்க 0
1 / 2

Description

உங்கள் வண்டியின் மைலேஜை (10ல் இருந்து 30 கிலோமீட்டர் வரை அதிகரிக்கலாம், 100cc இன்ஜினுக்கு) (10ல் இருந்து 15 கிலோமீட்டர் வரை சேமிக்கலாம் 350cc இன்ஜினுக்கு)

₹ 2,000

மைலேஜ் பூஸ்டர், உங்கள் வண்டியின் மைலேஜை அதிகரிக்க

Periya Pudur, Salem, Tamil Nadu
Feb 11
Seller description

Report this ad

Posted in

Periya Pudur, Salem, Tamil Nadu