ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Varadiyam, Thrissur Added on 12 Jan, Ad ID: 1311347185

Salary period: Monthly
Position type: Full-time
 

തൃശൂർ കോളങ്ങാട്ടുകരയിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ്, മൊബൈൽ, IT ഷോപ്പിലേക്ക് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്ട് ആയി ജോലി ചെയ്യുവാൻ സ്ത്രീകളെ ആവശ്യമുണ്ട്.

When you call, don't forget to mention that you found this ad on OLX.in
I do not wish to be contacted by telemarketers or representatives of any other website.

Views:216
  5000 - 6,000

Nicy Away Active on site since 1 Month User Ads

Safety Tips for Applicants

  1. Meet employer at a safe location
  2. Do not share financial information
  3. Avoid paying money for getting interviews
  • Report
Close deals faster on chat
Keep your phone number private

Do you have something to sell? Post your ad FOR FREE on OLX