എറണാകുളത്ത് ഒരു കഫ്റ്റീരിയ നടത്തുവാൻ നൽകും

Kakkanad, Vazhakkala Added via phone on 26 Nov, Ad ID: 1041036949

  20000
Square feet: 400 ft2
   

എറണാകുളത്ത് ബിരിയാണി ഷവർമ്മ അൽഫഹം സ്നാക്ക്സ് ജ്യൂസ് എന്നിവ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുവാൻ നൽകുന്നതാണ് താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപെടുക seven nine zero seven five three seven four five nine

When you call, don't forget to mention that you found this ad on OLX.in
I do not wish to be contacted by telemarketers or representatives of any other website.

Views:122

User Ads Abdul Rahim

Close deals faster on chat
Keep your phone number private

Do you have something to sell? Post your ad FOR FREE on OLX